GARANTI

Garantitiden er 24 måneder, dersom ikke annet er avtalt. Garantiperioden starter den dagen bestilleren mottar og godkjenner produktene.

Garantien dekker alle material- og produksjonsfeil som oppstår på produktet i garantitiden, bortsett fra feil som oppstår ved bruk som er imot bruksanvisningen, annen feil bruk av produktet eller en annen ytre faktor som virker inn på bruken av produktet.

Kavika Oy går inn for å reparere feil som oppstår i garantitiden eller levere et nytt produkt som erstatning for det gamle umiddelbart. Dersom det oppstår en feil på produktene og det er forutsetning for å tro at den samme feilen også vil oppstå på andre produkter, må Kavika Oy utbedre denne feilen på alle varene de har levert og skal levere.

Bestilleren må levere produktet til garantireparasjon på det stedet vi oppgir. Kavika Oy er ansvarlige for kostnadene knyttet til garantireparasjonen samt kostnadene som oppstår ved levering til og returnering fra garantireparasjonen. Nærmere opplysninger om levering til garantireparasjon finner man i kapittelet for kunderetur.

KUNDERETURNERINGER

 • Vi tar ikke imot spesialbestilte produkter i retur. Returneringer av lagerprodukter må alltid avtales spesielt med Kavikas salgsavdeling.
 • Også når det gjelder feil ved levering, må man avtale med Kavikas salgsavdeling om retur. Ved avtale av retur får kunden et returnummer, og på grunnlag av dette blir det returnerte produktet godskrevet.
 • Et returnert produkt godskrives ikke uten returnummer.
 • Når det gjelder retur av lagerprodukter som er bestilt hos en grossist, må man avtale dette med selgeren hos grossisten.
 • Produktet må returneres innen en rimelig tid; likevel senest to måneder etter leveringsdatoen. Når det gjelder produkter som er levert feil, må man kontakte Kavikas salgsavdeling for å avtale om kunderetur.
 • For godkjente returneringer godskriver vi høyest 70 % av salgsprisen til kunden, dersom det ikke gjelder leveringsfeil som er utført av Kavika.
 • Dersom vi skal kunne ta produktene imot og godskrive dem, må returproduktet være i fabrikk- og salgsmessig stand. Kunden mottar et returnummer for returneringen, og på grunnlag av dette kan man godskrive det returnerte produktet til grossisten.
 • Frakten for returneringen betales alltid bestilleren, og produktet returneres alltid til Kavikas fabrikk.
 • Ved returneringer på grunn av leveringsfeil, som avtales separat med en representant for Kavika, får kunden egne returneringsinstruksjoner hvor man finner returnummer, føreren av frakten, fraktavtalens nummer og leveringsadresse.
 • For returnummeret må man for alle leveringer finne frem kundens ordrenummer, ordrebekreftelsens nummer eller Kavikas fakturanummer, slik at vi kan matche returordren til den rette ordren.
 • Returer som er sendt per postoppkrav/etterkrav godskrives ikke.